ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
         ZARZĄD ODDZIAŁU W JANOWIE
Kontakt SLOK ZG_ZNP Głos Nauczyciela
Tu można pobrać tekst statutu
statutZNP.doc
statutZNP.odt
STATUT ZNP
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1. Związek Nauczycielstwa Polskiego - zwany dalej ZNP - jest jednolitym, dobrowolnym,
  
niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkol-
  
nictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, o których mowa w art.7, zwane dalej członkami ZNP.
Art.2 . ZNP opiera swoje działania na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowach
 
  międzynarodowych, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz przepisach prawa powszechnie
   obowiązującego.

Art.3. ZNP posiada osobowość prawną.

Art.4.1 . Terenem działania ZNP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.4. 2. Siedzibą ZNP jest Warszawa.


II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art.5. Celem ZNP jest:

1)
obrona godności, praw i interesów członków ZNP,
2)
aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa
  
 wyższego
  
 i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,
3)
dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie
   
 warunków
   
organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4)
tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia
   
w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

Art.6. Osiągnięciu celów, o których mowa w art.5, służyć będą w szczególności następujące formy
   
i środki działania:
1)
uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty,
  
 szkolnictwa wyższego i nauki,
2)
opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego
     i nauki,
3)
opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym
    i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
   
 warunków pracy i bytu pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin,
3a)
podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy członków ZNP,
4)
wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,
5)
organizowanie poradnictwa prawnego,
6)
organizowanie szkoleń i kursów związkowych,
7)
kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w
  
 zespołach pracowniczych,
8)
r ozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej
    i sportowej,
8a)
członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających związki zawodowe pracowników
oświaty

    
i  wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpraca z tymi organizacjami,
9)
prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek
  
 wypoczynkowo- leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego oraz tygodnika społeczno
   
-oświatowego "Głos Nauczycielski",
10)
inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,
11)
prowadzenie bibliotek, czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,
12)
prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność,
     
w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,
13)
udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i oświatowych o tematyce
    
 związkowej  i  oświatowej w kraju i za granicą,
13a) zwiększanie liczby szkół i placówek objętych działaniem ZNP oraz
       pozyskiwanie nowych członków Związku,
14)
stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do
     
 urzeczywistniania celów ZNP.

>